Сиясат

Ўзбекистон Республикаси Олий суд Раёсатининг 2020 -йил 28 майдаги қарорига Республика жиноят ишлари бойынша судларига мүражаатларни “E-XSUD” ахборот тизими орқали тақдим қилиш тартиби ҳақида

Республика жиноят ишлари бойынша судларига муражаатларни “E-XSUD” ахборот тизими орқали тақдим қилиш тартиби (бундан буён…

Спорт

«Ден саŷлық ушын 5000 қадем»

Кексе аŷлад ŷакиллеринин жамийетимиз турмысында активлигин арттырыŷда хам олардын саламатлыгын беккемлеŷде,  саламатлық ушын 5000 қадем…