Халықты дизимге алыў – бул мәмлекет халқының белгили бир ўақыттағы «фотосүўрет»ин алыў имканын бериўши улыўма мәмлекетлик дәрежесиндеги кең колемли илаж болып, халық ҳаққындағы исенимли хабар дереги есапланады.

Ҳәр қандай мәмлекеттиң тарийхы – бул, биринши нәўбетте, онда жасайтуғын халықтың тарийхы, халқының саны ҳәм қурамы, оның экономикалық ҳәм социяллық характерлеринде оз аңлатпасын табады. Халық саны бойынша анық ҳәм жәмленген мағлыўматлар халықты дизимге алыў тийкарында алынады.

Халықты дизимге алыў жуўмақларына қарап өтмиш ҳәм ҳәзирги дәўир ҳаққында ой-пикирлер жүритиў ҳәмде келешекти прогноз қылыў мүмкин болады.

 

ШЫМБАЙ  РАЙОНЫ  СТАТИСТИКА  БӨЛИМИ